domovská stránka


  škola


  nástěnka


  předměty


  školní družina


  školní jídelna


  projekty


  z našeho archivu


matematika


Široké veřejnosti je známa tzv. elementární matematika, která se zabývá operováním s čísly, řešením praktických úloh, jednoduchých rovnic a popisem základních geometrických objektů. Ve fyzice, informatice, chemii, ekonomii a dalších oborech se často využívají výsledky aplikované matematiky.

Charakteristickou vlastností matematiky je její důraz na absolutní přesnost metod a nezpochybnitelnost výsledků. Tyto vlastnosti matematiku odlišují od všech ostatních vědních disciplín.


Matematika (z řeckého mathematikós = milující poznání) je disciplína zabývající se vyhledáváním zákonitých vztahů mezi entitami. Je to věda zabývající se strukturou, prostorem a změnou.

sekce matematiky

Učení nás provází od nepaměti


Už v době, kdy jsme žili v jeskyních, kdy jsme lovili mamuty jsme se museli naučit změřit, jak musí být past na mamuta velká, kolik přeslyčky je tak akorát do mamutí polévky...

Tyto znalosti se předávají z generace na genraci a tomu se říká učení. Občas se ale narodí někdo tak chytrý, že vymyslí převratonu poučku, zákon, pravidlo a my se to pak musíme učit.
a kdo za to může


Pythagoras

           

žil okolo 570 př.n.l. – po 510 př.n.l. Byl legendární řecký filosof, matematik, astronom i kněz. Mimořádný význam měla a má Pythagorova věta: součet čtverců nad odvěsnami pravoúhlého trojúhelníka je roven čtverci nad přeponou. Starší kultury věděly, že trojúhelník, jehož strany jsou v poměru 3:4:5 je pravoúhlý a Číňané to dovedli i geometricky dokázat. Obecný důkaz věty se tradičně připisoval Egypťanům či Babylóňanům, kde se s ním měl Pythagoras na svých cestách seznámit.

Euklidés

     

Žil asi 325 př.n.l. – asi 260 př.n.l. Byl to řecký matematik a geometr. Většinu života strávil v Alexandrii v Egyptě. Hlavním Eukleidovým dílem je stanovení pěti základních postulátů či axiomů (zákonú) geometrie.

  • Každými dvěma body lze vést úsečku
  • Tuto úsečku lze libovolně prodloužit
  • Každou úsečkou lze opsat kružnici kolem jednoho jejího konce
  • Všechny pravé úhly jsou si rovny
  • Mějme přímku a bod. Tímto bodem lze vést jen jednu rovnoběžku s danou přímkou

pár poznámek z deníčku matematika


Copyright © 2006-2018 Základní škola Hluk